Korean Certified Entrepreneurship Consultant Association

협회 소식
공지사항

공지사항

[공고문] [창업지도사 1,2급 소지자] 제2회 ChatGPT 창업마케팅 전문가 온라인 과정 개설공고
  • 관리자
  • |
  • 422
  • |
  • 2023-12-01 10:17:41

사단법인 한국창업지도사협회(고유번호: 211-82-17562)에서 창업지도사 보수 교육 및 역량 강화를 위해 ChatGPT 활용 창업마케팅 전문가 온라인 양성과정을 아래와 같이 개설합니다.

 

- 아        래 -

 

1. 교육과정 : 제2회 ChatGPT 창업마케팅 전문가 온라인 과정(Certificate 과정), 6.5시간

2. 교육대상 : 창업지도사 1, 2급 자격자

3. 온라인 교육인원 : 12명(선착순(교육비 결제 기준) 마감)

  만약, 본 제2회 ChatGPT 창업마케팅 전문가 과정 개설과 관련하여“적정 수강인원” 미달 시 다음 회차 교육으로 이월됨을 사전 공지 드립니다.

4. 접수마감 : 2023년 12월 07일(목)   교육인원 16명 선착순(교육비 결제 기준) 마감으로, 접수마감 일자에 상관없이  조기마감 될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

5. 교육일시 : 2023년 12월 09일(토) 총6.5교시/6.5시수

6. 교육장소 : ZOOM 온라인 교육(마감후 수강생 단톡방에 ZOOM 주소 공유)

<!--[data-hwpjson]{ "documentPr": { "di": "", "dp": { "dn": "test.hwp", "ta": 1, "d1": 5, "d2": 1, "dv": 0, "dr": 1, "do": 1, "vj": "1.1", "an": "Hancom Office Hangul", "av": "11, 0, 0, 2129", "ao": "WIN", "ab": "32", "ar": "LE", "as": "Windows_8" }, "dis": false, "ds": { "ti": "", "la": "ko", "cr": "", "su": "", "de": "", "cd": "2023-12-01T10:20:46.944Z", "md": "1601-01-01T09:00:00.000Z", "pd": "1601-01-01T09:00:00.000Z", "ke": "" } }, "dh": { "do": { "pa": 1, "fo": 1, "en": 1, "pi": 1, "tb": 1, "eq": 1 }, "fo": [ ], "cd": { "tp": 0, "lc": { "af": false, "ui": false, "fu": false, "dn": false, "ul": false, "el": false, "at": false, "tq": false, "da": false, "dw": false, "dj": false, "bc": false, "bu": false, "al": false, "ab": false, "ap": false, "an": false, "aa": false, "ds": false, "de": false, "as": false, "cp": false, "ao": false, "et": false, "ay": false, "am": false, "a1": false, "bt": false, "av": false, "dh": false, "dp": false, "d1": false, "mf": false, "bl": false, "ag": false, "dg": false, "ae": false, "df": false, "do": false, "dl": false, "di": false, "d2": false, "d3": false, "ob": false, "d4": false, "ev": false, "d5": false, "d6": false, "a2": false, "dc": false } }, "ld": { "pa": "", "pi": true, "fo": false } }, "bf": { "01DA23F49DC5A8A000000003": { "id": 1, "td": false, "sh": false, "st": 0, "sc": 0, "si": false, "bt": 0, "bi": false, "cl": 0, "bc": false, "lt": 0, "lw": 0, "lc": 0, "rt": 0, "rw": 0, "rc": 0, "tt": 0, "tw": 0, "tc": 0, "bbt": 0, "bbw": 0, "bbc": 0, "dt": 1, "dw": 0, "dc": 0, "fi": { } }, "01DA23F49DC5A8A000000004": { "id": 2, "td": false, "sh": false, "st": 0, "sc": 0, "si": false, "bt": 0, "bi": false, "cl": 0, "bc": false, "lt": 0, "lw": 0, "lc": 0, "rt": 0, "rw": 0, "rc": 0, "tt": 0, "tw": 0, "tc": 0, "bbt": 0, "bbw": 0, "bbc": 0, "dt": 1, "dw": 0, "dc": 0, "fi": { "wb": { "fc": 4294967295, "hc": 4278190080, "al": 0, "hs": -1 } } } }, "cp": { "01DA23F49DC5A8A000000005": { "id": 0, "he": 1100, "tc": 255, "sc": 4294967295, "uf": false, "uk": false, "sm": 0, "bf": "01DA23F49DC5A8A000000004", "f1": "HY그래픽", "t1": 1, "f2": "HY그래픽", "t2": 1, "f3": "HY그래픽", "t3": 1, "f4": "HY그래픽", "t4": 1, "f5": "HY그래픽", "t5": 1, "f6": "HY그래픽", "t6": 1, "f7": "HY그래픽", "t7": 1, "r1": 100, "r2": 100, "r3": 100, "r4": 100, "r5": 100, "r6": 100, "r7": 100, "s1": 0, "s2": 0, "s3": 0, "s4": 0, "s5": 0, "s6": 0, "s7": 0, "e1": 100, "e2": 100, "e3": 100, "e4": 100, "e5": 100, "e6": 100, "e7": 100, "o1": 0, "o2": 0, "o3": 0, "o4": 0, "o5": 0, "o6": 0, "o7": 0, "it": false, "bo": false, "ut": 0, "us": 1, "uc": 0, "st": false, "ss": 1, "so": 0, "ot": 0, "ht": 0, "hc": 0, "hx": 0, "hy": 0, "em": false, "en": false, "su": false, "sb": false }, "01DA23F49DC5A8A000000006": { "id": 1, "he": 1000, "tc": 0, "sc": 4294967295, "uf": false, "uk": false, "sm": 0, "bf": "01DA23F49DC5A8A000000004", "f1": "바탕", "t1": 1, "f2": "바탕", "t2": 1, "f3": "바탕", "t3": 1, "f4": "바탕", "t4": 1, "f5": "바탕", "t5": 1, "f6": "바탕", "t6": 1, "f7": "바탕", "t7": 1, "r1": 100, "r2": 100, "r3": 100, "r4": 100, "r5": 100, "r6": 100, "r7": 100, "s1": 0, "s2": 0, "s3": 0, "s4": 0, "s5": 0, "s6": 0, "s7": 0, "e1": 100, "e2": 100, "e3": 100, "e4": 100, "e5": 100, "e6": 100, "e7": 100, "o1": 0, "o2": 0, "o3": 0, "o4": 0, "o5": 0, "o6": 0, "o7": 0, "it": false, "bo": false, "ut": 0, "us": 1, "uc": 0, "st": false, "ss": 1, "so": 0, "ot": 0, "ht": 0, "hc": 0, "hx": 0, "hy": 0, "em": false, "en": false, "su": false, "sb": false } }, "tp": { "01DA23F49DC5A8A000000007": { "id": 0, "al": false, "ar": false, "tp": [ ] } }, "nu": { }, "bu": { }, "pp": { "01DA23F49DC5A8A000000008": { "id": 0, "ah": 1, "av": 0, "ht": 0, "hi": "", "hl": 0, "tp": "01DA23F49DC5A8A000000007", "kb": 0, "kn": true, "ko": false, "kk": false, "kl": false, "kp": false, "kw": 0, "co": 0, "fl": false, "st": false, "sl": false, "ae": false, "aa": false, "mi": 1, "ml": 0, "mr": 0, "mp": 0, "mn": 161, "lt": 1, "lv": 4000, "bf": "01DA23F49DC5A8A000000004", "bl": 0, "br": 0, "bt": 0, "bb": 0, "bc": false, "bi": false }, "01DA23F49DC5A8A000000009": { "id": 1, "ah": 0, "av": 0, "ht": 0, "hi": "", "hl": 0, "tp": "01DA23F49DC5A8A000000007", "kb": 0, "kn": true, "ko": false, "kk": false, "kl": false, "kp": false, "kw": 0, "co": 0, "fl": false, "st": false, "sl": false, "ae": false, "aa": false, "mi": 0, "ml": 0, "mr": 0, "mp": 0, "mn": 0, "lt": 0, "lv": 160, "bf": "01DA23F49DC5A8A000000004", "bl": 0, "br": 0, "bt": 0, "bb": 0, "bc": false, "bi": false } }, "st": { "01DA23F49DC5A8A00000000A": { "id": 0, "ty": 0, "na": "바탕글", "en": "Normal", "pp": "01DA23F49DC5A8A000000009", "cp": "01DA23F49DC5A8A000000006", "ns": "01DA23F49DC5A8A00000000A", "li": 1042, "lf": false } }, "mp": { }, "ro": { "hp": "01DA23F49DC5819000000002", "01DA23F49DC5819000000002": { "np": "", "id": 0, "pp": "01DA23F49DC5A8A000000008", "si": "01DA23F49DC5A8A00000000A", "bf": 3, "ru": [ { "cp": "01DA23F49DC5A8A000000005", "ch": [ { "cc": 2, "ci": 1936024420, "co": "01DA23F49DC5819000000000" } , { "cc": 2, "ci": 1668246628, "co": "01DA23F49DC5819000000001" } , { "t": "ZOOM 온라인 교육(마감후 수강생 단톡방에 ZOOM 주소 공유)" } ] } ] } }, "sl": { }, "cs": { "01DA23F49DC5819000000000": { "cc": 2, "ci": 1936024420, "td": 0, "tv": false, "sc": 1134, "ts": 8000, "ms": "", "os": "", "gl": 0, "gc": 0, "gw": false, "ns": 0, "np": 0, "ni": 0, "nt": 0, "ne": 0, "hh": false, "hf": false, "hm": false, "fb": false, "hb": false, "fi": false, "hi": false, "hp": false, "he": false, "sl": false, "lr": 0, "lc": 0, "ld": 0, "ls": 0, "pp": { "ls": false, "wi": 59528, "he": 84188, "gt": 0, "ml": 8504, "mr": 8504, "mt": 5668, "mb": 4252, "mh": 4252, "mf": 4252, "mg": 0 }, "fn": { "at": 0, "au": "", "ap": "", "ac": ")", "as": false, "ll": -1, "lt": 1, "lw": 1, "lc": 0, "sa": 850, "sb": 567, "st": 283 , "nt": 0, "nn": 1, "pp": 0, "pb": false }, "en": { "at": 0, "au": "", "ap": "", "ac": ")", "as": false, "ll": -4, "lt": 1, "lw": 1, "lc": 0, "sa": 850, "sb": 567, "st": 0 , "nt": 0, "nn": 1, "pp": 0, "pb": false }, "pb": [ { "ty": 0, "bf": "01DA23F49DC5A8A000000003", "tb": true, "hi": false, "fi": false, "fa": 0, "ol": 1417, "or": 1417, "ot": 1417, "ob": 1417 }, { "ty": 1, "bf": "01DA23F49DC5A8A000000003", "tb": true, "hi": false, "fi": false, "fa": 0, "ol": 1417, "or": 1417, "ot": 1417, "ob": 1417 }, { "ty": 2, "bf": "01DA23F49DC5A8A000000003", "tb": true, "hi": false, "fi": false, "fa": 0, "ol": 1417, "or": 1417, "ot": 1417, "ob": 1417 } ], "mp": [ ] } , "01DA23F49DC5819000000001": { "cc": 2, "ci": 1668246628, "ty": 0, "la": 0, "co": 1, "ss": true, "sg": 0, "lt": 0, "lw": 0, "lc": 0, "cs": [ ] } }, "bi": [ ], "bidt": { } }-->

 

7. 수강료 : 360,000원/1인

8. 교육 참가 신청

   홈페이지 http://www.jidosa.kr/ 접속 후 회원가입 / 교육 및 시험일정 메뉴 ⇨ 

   교육 신청하기 / 교육비는 카드, 가상계좌 결제 가능

10. 교육 취소기한

   교육은 교육모집 마감부터 취소 및 환불이 불가하며, 교육 신청자분들께는  

   교육모집 마감기간 내에 취소하시는 경우 100% 환불 가능합니다.

   ▶ 교육 취소시 직접 전화를 주셔야 취소처리가 가능하니, 취소하고자 

   하시는 경우 필히 협회 대표 전화(02-543-1478)로 전화 주시기 바랍니다.

 11. 교육 / 회계 관련 문의

   사단법인 한국창업지도사협회 사무국 차장 서동현

   - Tel : 02-543-1478 / E-mail : jidosa@jidosa.kr

   ★ 문의전화가 많은 오전 시간대에는 연결이 어려우실 수 있으며, 타문의사항 답변으로 연결이 안되는 경우 협회 메일로 문의사항 남겨주시면 순차적으로 확인하여 연락드리겠습니다.

12. 회계 관련 사항

   계산서 및 교육입금확인서 발급 가능. 

   (협회는 비영리 법인으로 부가세 발급대상이 아닙니다.)

   계산서 발급시 메일로 [기관의 사업자등록증, 교육명, 성함, 연락처, 금액, 계산서 받으실 이메일주소]를 기재해서 발송해주시길 바랍니다. 

   * 협회 계좌번호 : 국민은행 578601-01-289762​  

이전글 [공고문] 제103회 창업지도사 2급 홍성군특별교육 개설공고
다음글 [공고문] 제2회 창업멘토링(BM강화,투자유치) 전문가 온라인 과정 개설공고
비밀번호 입력
비밀번호
확인
비밀번호 입력
비밀번호
확인